Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes. Af Johan Browallius. Browallius, Johan, 1707-1755. 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Flora oeconomica : eller Hushålls-nyttan af de i Sverige, wildt wäxande örter / under Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, ån 1748, pålatin och nu påmodersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von, 1707-1778 1497 tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
Tal, vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala ... den 25 Septemb. 1759 / och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, Academiens dåvarande rector. Linné, Carl von, 1707-1778 2054 tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet 1759 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Förra delen. Om wäxternes delar och allmänna egenskaper. Sednare delen. De i Swerige wildt wäxande och upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter Författad af Carl Fredrik Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c tryckt hos P.A. Brodin 1784 Digital version available
Archiatern och riddaren Carl von Linnees Termini botanici eller Botaniska ord / samlade och med anmärkningar på swenska öfwersatta af Bengt And. Euphrasén. Linné, Carl von, 1707-1778 2198 tryckt hos Lars Wahlström 1792 Digital version available
Carl Linnæi Tal om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för Kongl. Vetens. Academien 1739 d. 3 October. Linné, Carl von, 1707-1778 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Pan apum : eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax; ingifven til K. Vetenskaps Academien, såsom svar pådess fråga, angående bi-skötsel, af Johan Otto Hagström. Hagström, Johan Otto, 1716-1792. 3572 tryckt hos Lars Salvius 1768 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen. Om wäxt-riket. Efter von Linnès botaniska grunder, författad af Carl Fredr. Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Tal, om djur-kännedomens historia för Linnes tid. Hållet uti Kongl. Vetenskaps Academien den 28 Maji 1796. af Gustaf Paykull. Paykull, Gustaf von, 1757-1826. 1232 tryckt hos Joh. P. Lindh 1797 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala : hållet uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 augusti 1796. / af Johan Gustaf Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 tryckt hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available
Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot, archiatern, medicinæ och botanices professoren i Upsala herr Carl von Linné, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, den 5 December, 1778 / af Abraham Bäck. Bäck, Abraham, 1713-1795. 2594 tryckt hos Joh. Georg Lange 1779 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hållit ... år 1772 den 14 Decemb. ... Linné, Carl von, 1707-1778 2426 tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne herrn ... Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid Kongl. Academien i Upsala ... / Hållet i Upsala domkyrka, den 30 November 1783, dåden på svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Schulz von Schulzenheim, David, 1732-1823 3846 tryckt hos ... Johan Edman 1784 Digital version available
Oeconomia naturæ : eller Skaparens allvisa inrättning påvår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ... / under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1522 säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fauna svecica sistens animalia Sveciæ regni. Linné, Carl von, 1707-1778 1153 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1761 Digital version available
Caroli Linnæi fil. in Hort. Acad. Upsal. demonstratoris decas prima plantarum rariorum Horti Upsaliensis : sistens descriptiones & figuras plantarum minus cognitarum. Linné, Carl von, 1741-1783. 3821 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1762-1763 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora svecica : exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes, systematice. Linné, Carl von, 1707-1778 407 sumtu & literis Laurentii Salvii 1745 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora svecica, exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes, systematice. Linné, Carl von, 1707-1778 409 sumtu & literis Laurentii Salvii 1755 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora zeylanica sistens plantas indicas Zeylonæ insulæ; quæ olim 1670-1677. lectæ fuere a Paulo Hermanno ... demum post 70 annos ab Augusto Günthero ... orbi redditæ; hoc vero opere revisæ, examinatæ, determinatæ & illustratæ. Linné, Carl von, 1707-1778 420 sumtu & literis Laurentii Salvii 1747 Digital version available
Caroli Linnæi ... Hortus Upsaliensis : exhibens plantas exoticas, horto Upsaliensis Academiæ a sese illatas, ab anno 1742, in annum 1748. Vol. I. Linné, Carl von, 1707-1778 424 sumtu & literis Laurentii Salvii 1748 Digital version available