Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot, archiatern, medicinæ och botanices professoren i Upsala herr Carl von Linné, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, den 5 December, 1778 / af Abraham Bäck. Bäck, Abraham, 1713-1795. 2594 tryckt hos Joh. Georg Lange 1779 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hållit ... år 1772 den 14 Decemb. ... Linné, Carl von, 1707-1778 2426 tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available
Tal, om djur-kännedomens historia för Linnes tid. Hållet uti Kongl. Vetenskaps Academien den 28 Maji 1796. af Gustaf Paykull. Paykull, Gustaf von, 1757-1826. 1232 tryckt hos Joh. P. Lindh 1797 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala : hållet uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 augusti 1796. / af Johan Gustaf Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 tryckt hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen. Om wäxt-riket. Efter von Linnès botaniska grunder, författad af Carl Fredr. Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Carl Linnæi Tal om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för Kongl. Vetens. Academien 1739 d. 3 October. Linné, Carl von, 1707-1778 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Pan apum : eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax; ingifven til K. Vetenskaps Academien, såsom svar pådess fråga, angående bi-skötsel, af Johan Otto Hagström. Hagström, Johan Otto, 1716-1792. 3572 tryckt hos Lars Salvius 1768 Digital version available
Archiatern och riddaren Carl von Linnees Termini botanici eller Botaniska ord / samlade och med anmärkningar på swenska öfwersatta af Bengt And. Euphrasén. Linné, Carl von, 1707-1778 2198 tryckt hos Lars Wahlström 1792 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Förra delen. Om wäxternes delar och allmänna egenskaper. Sednare delen. De i Swerige wildt wäxande och upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter Författad af Carl Fredrik Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c tryckt hos P.A. Brodin 1784 Digital version available
Tal, vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala ... den 25 Septemb. 1759 / och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, Academiens dåvarande rector. Linné, Carl von, 1707-1778 2054 tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet 1759 Digital version available
Flora oeconomica : eller Hushålls-nyttan af de i Sverige, wildt wäxande örter / under Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, ån 1748, pålatin och nu påmodersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von, 1707-1778 1497 tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes. Af Johan Browallius. Browallius, Johan, 1707-1755. 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Petri Loefling ... Iter hispanicum : eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån år 1751 til år 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfälle af Carl Linnæus. Löfling, Pehr, 1729-1756. 3588 tryckt pådirect. Lars Salvii kostnad 1758 Digital version available
En resa til Norra America / på Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens befallning, och publici kostnad, förrättad af Pehr Kalm. Kalm, Pehr, 1716-1779. 2586a tryckt pådirect. Lars Salvii kostnad 1753-1761 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen / i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner ... författad af afl. ... Samuel Rogberg widare utförd af afl. ... Eric Ruda. Rogberg, Johan, 1716-1785. 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Archiaterns ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd-och matredning. Linné, Carl von, 1707-1778 548 tryckt uti Kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Försök til mineralogie : eller Mineral-rikets upställning. Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025d tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för Kongl. Vetens. Academien 1739 d. 3 October. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 trykt hos Lars Salvius 1752 Digital version available
Norsk medicinsk og oeconomisk Flora: indeholdende adskillige Planter, som fornemmelig ere samlede i Tronhiems Stift, hwilke oplyses med Anmærkninger udi Læge-Kunsten, Landhuusholdningen, Farverier, m.m. Udgiven af Henrik Tonning. Tonning, Henrik, 1732-1796. 661ab trykt paa Forfatterens Bekostning hos L.N. Svare 1773 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter palæstinum eller Resa til Heliga Landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar ... öfver de märkvärdigaste naturalier ... / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik, 1722-1752. 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available